Müügitingimused

GEMSITE OÜ, registrikood 12690027, KMKR: EE101919537, juriidiline aadress Liikuri 10-25, Tallinn, 13618 Harjumaa, e-mail: info@kalliskivid.ee, tel: +372 56 699 339 (edaspidi E-pood), ja isik, kes vormistab GEMSITE OÜ hallatavas e-poes www.kalliskivid.ee tellimuse (edaspidi Klient) ning identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Klient), on kokku leppinud käesolevates tingimustes (edaspidi Müügitingimused).


1. Üldsätted

1.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning Müügitingimustes kokkulepitust.

1.2. E-poel on õigus mistahes ajal etteteavitamata teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi.

1.3. E-pood võib e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid müügitingimusi muuta ja täiendada. Müügitingimuste muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.kalliskivid.ee kaudu. Müügitingimuste muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.kalliskivid.ee. Kui Klient edastas oma tellimuse enne müügitingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse vastavalt Teie ja E-poe vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud müügitingimusi, v.a. kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.4. Kliendil on võimalik enne ostu sooritamist müügitingimused salvestada, printida ja vajaduse korral taasesitada ning klient nõustub e-poest ostu sooritamisel müügitingimustes sätestatuga.

1.5. Teenuse kasutaja kinnitab, et ta on vähemalt 18-aastane ning et ta on teovõimeline ja tema teovõimet ei ole piiratud.


2. Tooted ja ostu sooritamine

2.1. E-poes kuvatavad tooted ei pruugi alati laos olemas olla.

2.2. Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, võtab E-poe töötaja Kliendiga ühendust, pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse hinna ja kvaliteediga teise tootega. Sel juhul on Kliendil õigus keelduda uutest müügitingimustest ning tellimuse eest makstud raha tagastatakse.

2.3. Kuvatud toote pildid ja videod on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest.

2.4. Klient, kes soovib osta E-poest väljavalitud tooteid, kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon, elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks, makseviis) ning tasuma toote ja postikulu eest valitud viisil.

2.5. Klient kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. E-pood ei vastuta tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

2.6. Tellimus võetakse E-poes käsitlemisele alles pärast makse laekumist või kui ei ole eelnevalt kokku lepitud teisiti telefoni või e-maili teel.

2.7. E-poes tellimuste eest tasumise tähtaeg on kolm (3) tööpäeva. Teenuse pakkujal on õigus tähtaegselt tasumata tellimused tühistada.

2.8. Ostu sooritamiseks lisage toode ostukorvi vajutades nuppu “Lisa ostukorvi”.  Ostukorvis on Kliendil võimalik muuta toote kogust ja lisada/eemaldada teisi tooteid. Ostu sooritamiseks tuleb täita nõutud andmed ja vajutada nuppu “Edasi”, kust suunatakse maksemeetodi valiku lehele. Peale valikut muutub aktiivseks nupp “Maksa”. Peale makse sooritust saadetakse Kliendi poolt jäetud elektronposti aadressile tellimuse kinnitus.


3. Hinnad

3.1. Kõik E-poes olevad müügihinnad on eurodes ja sisaldavad Eesti Vabariigis kehivat käibemaksu.

3.2. Valitud toodete erinevad võimalikud saatmiskulud arvutatakse välja lõplikult ostukorvis. Kliendil on võimalik näha erinevate saatmisviiside maksumust ostukorvis maksmise sammu juures ilma tellimust vormistamata.

3.3. E-poel on õigus igal ajal muuta toodete müügihindu.

3.4. E-poel on õigus igal ajal muuta E-poes kuvatavaid müügihindu. Kui E-poes on muudetud müügihindu pärast Kliendi poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis tarnitakse Kliendile vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud müügihindadega.

3.5. Kliendil ei ole õigus nõuda hinnavahe kompenseerimist.


4. Tarneaeg ja kohaletoimetamise tingimused

4.1. Toodete tarneaeg on tavapäraselt viis (5) tööpäeva, kui toote juurde ei ole kirjutatud teisiti. 4.2. Kui tellitud toote tarneaeg ületab viit tööpäeva, informeerib E-poe töötaja sellest koheselt Klienti. Vajadusel on Kliendil võimalus tellimus tühistada ja juba tasutud raha kantakse Kliendile tagasi.

4.3. E-pood on kehtestanud vastavalt postiteenuseid pakkuvate ettevõtetega sõlmitud lepingutele erinevad tasuta transpordi määrad. Täpsema info saab ostukorvis või Tarnetingimuste lehelt (https://kalliskivid.ee/tarnetingimused).

4.4. Kliendil on võimalus valida järgnevate toote kättesaamisviiside vahel: Riiklik postiteenus (Omniva), DHL

4.5. Toode väljastatakse Eestis vaid kullerile allkirja vastu, tellimuse sooritanud isikule.


5. Lepingust taganemine enne E-poe poolset lepingu täitmist

5.1. Kui Klient soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne E-poe poolset lepingu täitmist tellimusest taganeda, siis kohustub Klient sellest viivitamatult E-poele kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata e-posti aadressil: claim@kalliskivid.ee. E-kirjas tuleb märkida tellimuse esitamise kuupäev ja tellimuse number, millest soovitakse taganeda, ning lisada Kliendi kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon).

5.2. Kui taganemisavaldus jõuab E-poeni pärast lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt Müügitingimuste punktile 6 (Tagastusõigus).

5.3. E-pood kannab Kliendile tasutud summa tagasi esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul alates lepingust taganemise soovi kättesaamisest.

5.4. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine E-poele.


6. Tagastusõigus

6.1. Pärast tellimuse kättesaamist on Kliendil õigus E-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul.

6.2. Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata.

6.3. Toote tagastamiseks tuleb esitada vastav taotlus e-postile claim@kalliskivid.ee.

6.4. Tagastamisega kaasnevad transpordikulud katab Klient.

6.5. E-pood kannab Kliendile tellimuse eest tasutud summa tagasi esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul alates lepingu tagastamissoovi kättesaamisest. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale. Selleks tuleb tagastada ostetud toode või esitada tõend toote tagasisaatmise kohta.

6.6. Kui toode on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel võimalik tuvastada ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui toode ei ole see, mida Klient tellis, kannab tagastamiskulu E-pood. Kliendil tuleb toote tagastamisel pakile lisada kviitung või saata kviitungi koopia e-mailile claim@kalliskivid.ee.

6.7. Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta E-poe Müügitingimustes toodud nõuetele, on E-poel õigus keelduda Kliendile vahetustoote saatmisest või raha tagastamisest.


7. Pretensioonide käsitlemise kord

7.1. E-pood vastutab Kliendile müüdud toote lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest mis ilmnevad kuni kahe (2) aasta jooksul alates toote üleandmisest Kliendile.

7.2. E-pood ei vastuta Kliendi süül toote puuduste tekkimise eest, puudustest mis on tekkinud toote mittekorrapärase hoiustamise või kasutamise tulemusena.

7.3. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste korral on Kliendil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava või ilma puudusteta tootega või müügilepingust taganemist ja toote tagastamist E-poe kulul. Müügilepingust taganemise korral hüvitab E-pood Kliendile toote eest tasutud summa koos postikuluga Kliendi pangakontole esimese võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast toote tagastamist ja puuduste kontrollimist ning tuvastamist.

7.4. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada meiliaadressile claim@kalliskivid.ee pretensioon, kus on ära märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus ja esitatav nõue.

7.5. Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise korral, peab olema esitatud 2 kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamisest.

7.6. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Kliendiga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.


8. Isikuandmed ja nende kasutamine

8.1. Klient annab selge ja teadliku nõusoleku E-poele enda isikuandmete töötlemiseks.

8.2. Tellimuse esitamisel Kliendi poolt sisestatud isikuandmed kantakse E-poe kliendiregistrisse ning kasutatakse müügitingimuste osutamiseks ja toote pakkumiseks Kliendile.

8.3. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.

8.4. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Kliendi ja tellimuse kohta (perekonnanimi, eesnimi, tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, tarneviis, kasutatud makseviis, E-poe Müügitingimustega nõustumine, müügipakkumiste saatmine elektronposti aadressil, vabatekstina sisestatud märkused).

8.5. Isikuandmeid töötleb GEMSITE OÜ, registrikood 12690027, KMKR EE101919537, juriidiline aadress Liikuri 10-25, Tallinn, 13618 Harjumaa, e-mail: info@kalliskivid.ee, tel: +372 56 699 339

8.6. Isikuandmed, mis on vajalikud toote vahendamiseks Kliendile, edastatakse vahendusteenust osutatavatele ettevõttetele.

8.7. Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.

8.8. E-pood kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kolmandatele isikutele v.a. Müügitingimuste täitmiseks kullerfirmadele.

8.9. E-pood jätab endale õiguse edastada Klienti puudutavaid isikuandmeid isikutele, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikutele, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub Kliendi või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

8.10. Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada andmed registrist logides sisse oma kontossewww.kalliskivid.ee kodulehel.

8.11. Klient annab E-poele nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressile tellimuskinnituse ja arve.

8.12. Klient annab E-poele nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas.


9. Vastutus ja vääramatu jõud

9.1. E-pood vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab E-poe ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

9.2. E-pood ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude või toote kohaletoimetamise hilinemise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida E-pood ei saanud mõjutada või ette näha.


10. Kasutamistingimused

10.1. Müügitingimustes toodud tingimustega tutvumine on Kliendile kohustuslik.

10.2. Tellimuse esitamisega nõustub Klient Müügilepingus toodud müügitingimustega.


GEMSITE OÜ

Kehtib alates 01.01.2019